Geskiedenis van ons Taal

Nuwe onderwyswette in die Vrystaat en in Transvaal.


In 1907 het die twee republieke selfregering gekry.


In die Transvaal word genl. J.C. Smuts, Minister van Onderwys en in die Vrystaat, genl. J.B.M. Hertzog.


So het die twee se onderwysbeleide daar uitgesien:


Genl. J.C. Smuts in Transvaal.

In die laer klassies sou kinders in moedertaal onderrig word. Engels sou geleidelik ingevoer word. Hollands sou in alle skole onderrig word. Na st. 3 mag Hollands slegs in twee vakke as medium gebruik word. Engels was dan verpligtend. Daar was nog nie sprake van Afrikaans in die skole nie.


Genl. J.B.M. Hertzog in die Vrystaat.

Hollands en Engels het gelykheid gekry. Moedertaalonderwys is ingestel. Tot en met st. 4 is onderrig in moedertaal gegee, maar die tweede taal is ook geleidel;ik ingevoer. Vanaf standard vyf moes minstens drie hoofvakke in elk van die landstale (Hollands en Engels) onderrig word. Vanaf st. 6 was Hollands en Engels as skoolvakke verpligtend.


Teen hierdie wet van genl. Hertzog was daar van die kant van die Engelse kwaai teenstand. Engelse inspekteurs en onderwysers was bang dat hulle nie bevorder sal word nie, want permanente aanstellings het nou tweetaligheid vereis. Verset teen die toepassing van die wet het selfs gelei tot afdanking van ‘n paar Engesle inspekteurs. Die volk het egter vierkantig agter genl. Hertzog gestaan en die skadevergoeding wat hy moes betaal, is deur die Afrikaners betaal. Daar het heelwat van die geld oorgebly. Dit word later gebruik vir die Hertzogprys.


Genl. Hertzog sal onthou word as die taalheld wat verengelsing gekeer het deur aan Hollands gelyke regte naas Engels in die skole te gee.

66 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.