Geskiedenis van ons taal: verengelsing

Aanvanklik was dit nie so maklik om die beleid van verengelsing deur te voer nie. Die boere het privaatskole opgerig waarin Hollands die voertaal was. Maar hulle stryd was tevergeefs want dit het mode geword om Engels te praat.


Oom Jan wat versies maak. (C.P. Hoogenhout) het hierdie treurige toestand goed opgesom:


Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor;

In ons skole, in ons kerke, word ons moedertaal fermoor.

Ag, hoe word ons volk ferbaster, daartoe werk ons leraars saam.

Hollands nog in sekere skole: is bedrog,’n blote naam!

Wi hom ni laat anglisere, word geskolde en gesmaad,

Tot in Frystaat en Transfaal al, oweral diselfde lwaad.

Dis fooruitgang! Roep die skreeuwers, dis beskawing wat nou kom!

Di wat dit ni wil gelowe, di is ouderwets en dom ................

Hy noem die gedig “Vooruitgang.”


Die stede het vinnig verengels, maar op die platteland het die mense nie so maklik hulle taal prysgegee nie. Hulle was egter magteloos om die mode te keer. Die Afrikaner was op die ount om sy taal en daarmee sy karakter en siel prys te gee. Hulle was soos siek mense wat nie wou leef nie – ‘n Volk was besig om te sterf.

63 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.