Nog nuttige feite oor Apartheid.

Die standaard van swart onderwys was so hoog dat die swart koopkrag jaarliks verhoog het onder die NP-bewind wat in 1948 oorgeneem het.


Daar was ‘n groter styging in swartes se salarisse as by blankes; Volgens die gesaghebbende “Peromnes survey” het die salarisse van swartes teen die 1970’s tweemaal vinniger gestyg as die van blankes.


Apartheid Suid-Afrika het gul geleenthede gebied waarin swartes en ander nie-blankes miljoeners kon word. Daardie miljoeners het nie oornag hulle geld met bedrog gemaak soos tans nie, maar deur hulle eie inisiatief en harde werk.


Gedurende die 1980’s was daar onder minder as 20 miljoen swartes in Suid-Afrika meer motoreienaars as onder die bykans 300 miljoen inwoners van die Sowjet-Unie. Dit was ook meer as wat gesamentlik in die res van Afrika was.


Ongeskoolde arbeiders het meer geld verdien as hulle eweknieё in die res van Afrika. Dit is dan ook die rede waarom Suid-Afrika soveel probleme gehad het met die toestroming van werkers uit ander Afrikalande.


Afgesien van die onwettige immigrante, het ongeveer 1 miljoen wettige migrante werk en behuising in Suid-Afrika gevind nadat hulle lande “bevry” is. Dit is nou werkers uit die wonderlike kommunistiese utopies soos, Zimbabwe, Botswana, Malawi, Swaziland, Lesotho, Mosambiek en ander.


Bron: Memorandum van die Volksraad 2016.

147 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.