R1,794,805,563,528.78 vir opheffing van swartes, net ‘n druppel in die emmer.

In ‘n vorige skrywe op Kletsblad (https://www.vvk.co.za/post/finansieel-verlam-om-swartes-op-te-voed) is die bedrag in die opskrif genoem. Dit is belangrik om daarop uit te brei en die hele saak in perspektief te sien.


Die bedrag van R1,794,805,563,528.78 is konserwatief bereken en is dus ‘n minimum.

Ingevolge wetgewing van 1913- en 1936 is daar tien tuislande gestig. Die NP het groot bedrae geld aan hierdie tuislande bestee ingevolge hulle twee 5-jaar planne; die eerste van 1961 tot 1966 en die tweede van 1966 tot 1971.


Die R522 000 000-00 wat die regering sedert 1965 tot 1975 aan 8 tuislande spandeer het, is fraksioneel minder as wat in die res van Suid-Afrika se swartes bestee is.


Om net hierdie bedrag in perspektief te stel, moet dit vergelyk word met die R234 000 000-00 wat in dieselfde tyd deur die magtige VVO en sy agentskappe aan 38 van die arm lande spandeer het. Die bedrag wat die NP aan die tuislande spandeer het was meer as die BBP van die meeste Afrikalande.


Die rede waarom die volle bedrag nie bereken word nie, is omdat daar byvoorbeeld nie aparte gesondheidsdienste vir die verskillende groepe was nie. Volgens die destydse Minister van Gesondheid gedurende die jare sewentig en tagtigs, dr. L.A.P.A. Munnik het 75% van sy begroting na nie-blankes gegaan. So ook was pensioene, ouetehuise, weeshuise en ander maatskaplike toelaes ook alles onder die sambreel van die Departement van Welsyn.


In die samestelling van die uitgawes het die opsteller van die Memorandum van Volksraad 2016, mnr. Paul Kruger geskryf dat hy baie konserwatief te werk gegaan het waar alles uit een departement en begroting gekom het. Hoewel die syfer wat dr. Munnik gegee het 75% oor tien jaar was, het mnr. Kruger daarby volstaan om dit slegs as ‘n derde te bereken sedert 1948. In die geval van maatskaplike dienste is dit na ‘n vyfde afgebring.


As ander faktore in rekening gebring word is die bedrag waarskynlik dubbel as wat ons gedink het, en as dit in dollar omgeskakel word, waarskynlik naby aan $140 biljoen.


Maar uiteindelik is hierdie feite nie vir die analfabete wat op die ryk blanke verraaiers se rug aan bewind gekom het nie. Hierdie feite is belangrik vir elke Boere-Afrikaner om te weet en te onthou wat hierdie volk gedoen het. Die enigste volk in die wêreld wat homself verarm het om ander op te hef; wat nooit in sy geskiedenis ander bevolkingsgroepe uitgedelg het soos die ander nuwe wêrelde nie en wat nou vir ‘n tweede keer ‘n volksmoord moet trotseer.


Hoe vinniger ons ons eie volkstaat kry hoe beter. Ons kan dit wettig en vreedsaam verkry. Die enigste ammunisie wat nodig is, is om hierdie feite wat te boek gestel is as die Memorandum van die Volksraad 2016 op die punte van jou vingers te ken.

9 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v