Uit die geskiedenis. Die geskiedenis van ons taal. 1

Met Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap, was die land wild en ongetem. Daar was geen permanente struktuur opgerig nie, trouens, die eerste werklike permanente struktuur wat opgerig is in die hele Republiek van Suid-Afrika was die Kasteel.


Die enigste wesens wat Van Riebeeck ontmoet het was die Khoi en die San wat nomade was.


Die doel van die koms van Van Riebeeck was om ‘n verversingstasie te stig vir die skepe wat om die Kaap geseil het. In sy moedertaal, Nederlands het Van Riebeeck hom as volg uitgedruk oor die nuwe land:

Omtrent 5 glasen in de namiddaghwacht sagen wij, Gode loff, ‘t land van Cabo de Boä Esparance, namentlijck den Taffelberg


Uit hierdie sewentiende eeuse Nederlands het Afrikaans ontstaan.


Van Riebeeck en sy mense het nie daarvan gedroom dat hulle ‘n nuwe volk in ‘n nuwe land stig nie. Maar toe die eerste vryburgers plase gegee is en hulle die Suid-Afrikaanse grond leer liefkry het, was dit duidelik dat hulle hier wou bly. Dit sou hulle land wees en hulle sou ‘n volk word.


Uiteraard was daar baie vreemde dinge wat die Hollanders nie geken het nie. Ook moes hulle dinge nuwe name gee. Dit was die begin van die Afrikaanse taal. So is ‘n baai waar baie bruikbare hout was, ’t Houtbayken” genoem en Dassen- en Robbeneiland kry hulle name omdat daar so baie dassies en robbe was. In 1657 skryf Van Riebeeck in sy Dagverhaal van die “Groote bergriviere” en van “Peerlbergh.” Ander name is Olifantsriveir (omdat hulle daar ‘n groot trop olifante aangetref het), Riebeecks Casteel, Klein Bergrivier, Tijgerberg, ens.


Bron: Die Geskiedenis van ons Taal. D.J.C. Geldenhuys. Voortrekkerpers.

144 views0 comments

Recent Posts

See All

Daaglikse Woord

“En jy, kindjie, sal ’n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak; om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis

Uit die Geskiedenis

Bloedrivier en die Gelofte. Andries Pretorius het in November 1838 in Natal aangekom en is as nuwe leier van die Voortrekkers aangewys. Met ‘n kommando van ongeveer 464 Voortrekkermans en 64 waens het

Die oorsprong van die Gelofte

Die woord “gelofte” beteken ‘n plegtige belofte waarby ‘n mens jou vrywillig teenoor God of ‘n hoër mag verbind om iets te doen of iets te laat; by baie volke ‘n besondere vorm van gebed, bv. in tyd v

Volksraad Verkiesing Kommissie

© Copyright: VVK
No part of this website may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written premission in writing from the VVK.